Thursday, June 23, 2011

Portfolio Performance - May 2011

# of Entries...........8
# of Exits.............9
WinRatio..............77.78%
Portfolio's ROI.......+3.44%
Market's ROI..........-1.35%


Later Trades,

MT